Dzięki EAG-VO w Austrii prawo UE zostało wdrożone do prawa krajowego.

Wdrożenie zapewnia m.in. możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych (WEEE) do publicznych punktów zbiórki.

ZSEE nie można już wyrzucać razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, lecz należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W ten sposób można ponownie wykorzystać sprawne urządzenia lub poddać recyklingowi cenne komponenty z uszkodzonych urządzeń. Powinno to przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania zasobów, a co za tym idzie do bardziej zrównoważonego rozwoju. Ponadto tylko poprzez selektywną zbiórkę można odpowiednio oczyścić niebezpieczne składniki urządzeń (takie jak CFC lub rtęć), co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

W przypadku Twoich prywatnych starych urządzeń dostępne są bezpłatne opcje zwrotu i odbioru od gmin i systemów producentów. Przegląd istniejących punktów zbiórki można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do.

Wszystkie domowe urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Urządzenia te można utylizować we wszystkich punktach zbiórki wymienionych pod linkiem i nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi.