Polityka prywatności sklepu internetowego eaglefit.pl

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki eaglefit.pl gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników („Użytkownik”) sklepu internetowego eaglefit.pl („Sklep”). Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki świadczenia usług.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony www.eaglefit.pl jest Leroy Klinowsky wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Klinowsky und Zapotocka GbR, Sports, Schleißheimerstr. 189, 80797 Monachium, Niemcy, Tel: +49 89 24597876, E-mail: service@eaglefit.pl, zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Dane identyfikacyjne

Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi wtedy, gdy Użytkownicy odwiedzają nasz sklep, wypełniają formularz, odpowiadają na ankietę oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie, w stosownych przypadkach, imienia i nazwiska, adresu e-mail. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, chyba że może to uniemożliwić im podjęcie określonych działań związanych z sklepem.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych 

Cel przetwarzania i podstawa prawna: Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Strony www.eaglefit.pl w przypadku: rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu); składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży); zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: W przypadku: Konta Usługobiorca podaje Imię i nazwisko, Dane firmy, Login, Adres, Adres e-mail; Zamówienia Usługobiorca podaje Imię i nazwisko, Dane firmy, Adres, Adres e-mail, Numer telefonu; Newslettera Usługobiorca podaje Imię i nazwisko, adres e-mail.

Okres archiwizacji danych osobowych: Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nieosobowe dane identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe dane identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszą stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne dotyczące sposobów łączenia się Użytkownika z naszą stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych, a także inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasz sklep może wykorzystywać „pliki cookie” w celu poprawy komfortu Użytkownika. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookies na jego dysku twardym w celach ewidencyjnych, a czasami także w celu śledzenia informacji na ich temat. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub informowała Cię o wysyłaniu plików cookie. Jeśli tak się stanie, należy pamiętać, że niektóre części sklepu mogą nie działać prawidłowo.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

eaglefit.pl może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

• Aby uruchomić i obsługiwać naszą stronę

Możemy potrzebować Twoich informacji, aby prawidłowo wyświetlić zawartość sklepu.

• Aby poprawić obsługę klienta

Informacje, które podajesz, pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje prośby dotyczące obsługi klienta i potrzeby wsparcia.

• Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika

Możemy wykorzystywać informacje zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszym sklepie.

• Aby ulepszyć naszą stronę

Możemy wykorzystać przekazane przez Ciebie opinie w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

• Aby wysyłać okresowe e-maile

Możemy wykorzystać adres e-mail, aby odpowiedzieć na ich zapytania, pytania i/lub inne prośby.

Jak chronimy Twoje dane

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane dane demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej.

Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Ochrona prywatności najmłodszych jest szczególnie ważna. Z tego powodu nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy w naszym sklepie informacji od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 18 lat, a żadna część naszej witryny nie jest skonstruowana tak, aby przyciągać osoby poniżej 18 roku życia.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania Usługobiorcy: Dostęp do danych – art. 15 RODO; Sprostowanie danych – art. 16 RODO; Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO; Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO; Przeniesienie danych – art. 20 RODO; Sprzeciw – art. 21 RODO; Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: service@eaglefit.pl

W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

eaglefit.pl ma prawo aktualizować niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie. Gdy to zrobimy, zamieścimy powiadomienie na stronie głównej naszego sklepu. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z modyfikacjami.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych w tym sklepie lub kontaktów z nią, skontaktuj się z nami pod adresem service@eaglefit.pl.

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu była 11.11. 2023 r